Общи условия за ползване

  1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

IVELDECOR е „ИВЕЛСТЕФ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. ВАРНА, ул.Найден Геров 18  ЕИК

204878232, , електронна поща: contact@iveldecor.com

Онлайн магазин iveldecor.com , чрез който се осъществява продажба на стоки и извършване на услуги, свързани с предлагания в магазина асортимент.

Приемане на общите условия е Договорът между iveldecor.com и Клиента и влиза в сила в момента, в който iveldecor.com получи плащане по него.

Към Договора се прилага спецификация с описание за вида на стоката и/или услугата; количество; единична цена; обща стойност и други.

Iveldeco.com е длъжно да предаде стоката/извърши услугата, само след заплащане на пълния размер на цената в срока по Договора и при спазване на настоящите Общи Условия (ОУ).

При предаването на стоката ,когато стоката се купува от куриер, платежният документ е доказателство за нейното предаване. Лесно чупливата стока задължително се разопакова при предаването, за да се установи състоянието ù.

  1. ТРАНСПОРТ, РАЗНАСЯНЕ И МОНТАЖ НА СТОКИ

Допълнителни разходи, свързани с транспорт, разнасяне и монтаж на стоката, не са включени на продажната й цена. Те са посочени подробно в описанията на услугите на iveldecor.com.

Услугите транспорт, разнасяне и монтаж се извършват по график, предварително съгласуван с Клиента. Незаявени предварително от Клиента услуги не се извършват.

При неточни данни, предоставени от Клиента, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Клиента на адреса в уговорения час, както и при невъзможност за разнасяне на стоката поради причини, независещи от iveldecor.com като, но не само: препятствия до и на входа на сградата, тесни входове, стълбища, коридори, асансьори и др., които не позволяват извършване на услугата разнасяне, стоката се връща и остава в куриера, и Клиентът дължи разходите по изнасяне на стоката и транспорт.

Транспорт се извършва до посочения от Клиента адрес или офис на куриер.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ

Начини на плащане: в брой; с банкова карта; e-Pay; EasyPay; с наложен платеж при доставка от куриер; Paypal или други. Фактура се издава в 5 (пет) дневен срок от плащането, съгласно ЗДДС.

Минималната поръчка в магазина е 10 лв.

Когато Клиентът заплаща аванс по банков път, Договорът влиза в сила от датата на постъпване на сумата по сметката на iveldecor.com  и срокът за изпълнение на задълженията на iveldecor.com  по този договор се удължава с броя на дните от датата на сключването на Договора до датата на постъпване на пълния размер на аванса в сметката на iveldecor.com .

При плащане с ваучер, се прилагат следните условия: Ваучерът е валиден за еднократна покупка с придружаващ касов бон и печат на iveldecor.com , Ваучерът не може да бъде разменян за левовата му равностойност, При продажба с по-голяма стойност от тази на ваучера, разликата се доплаща от Клиента, а при по-малка стойност, разликата не се възстановява от iveldecor.com .

  1. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ. ГАРАНЦИИ

Клиентът има право да иска отстраняване на недостатъци от или за сметка на iveldecor.com . Недостатъците се констатират при получаване на стоката чрез отбелязване в ППП или в рамките на гаранционния срок.

iveldecor.com  не отговаря за недостатъци на стоката, които са били известни на Клиента при продажбата. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци, недостатъците на стоката се описват.

В случай, че Клиентът установи недостатъци след приемането на стоката, които не е могъл да констатира при обикновения ù оглед, той има право да иска ремонтирането или замяната ù, ако ползването ù в този вид е невъзможно. iveldecor.com  изпълнява рекламацията, ако Клиентът е действал добросъвестно и е изпълнил точно предписанията на производителя. Клиентът следва да прояви добросъвестност при доказване причините за недостатъците/повредите в стоката, вкл. по желание може да запази опаковката в оригиналния й вид

Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани на ел. поща: contact@iveldecor.com 

 „Стандартна гаранция“ се поема от iveldecor.com  на територията на Р. България в законовия срок от 30 дни и тече от приемането на стоката от Клиента. Потребителят има право да избира между ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избранията метод налага неразумни разходи за iveldecor.com , като се вземат предвид стойността на стоката, значимостта на несъответствието и др. Отстраняване на рекламация е безплатно за потребителя, без разходи за труд, материали, експедиране и значителни неудобства за него. Договорът не се разваля при незначително несъответствие.

.

При рекламация Клиентът задължително представя документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, фактура, протокол или други документи (гаранционна карта и др.)

iveldecor.com  не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации.

  1. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договора се счита за прекратен, а заплатената от Клиента сума му се връща.

При невъзможност на Клиента да приеме стоката или услугата на уговорената дата, той е длъжен да уведоми iveldecor.com  поне 3 (три) календарни дни преди насрочената дата.

Клиентът е длъжен да заплати и да приеме стоката в срок до 7 (седем) календарни дни след определената дата в Договора. В противен случай, Клиентът дължи на iveldecor.com   разноски за съхранението на стоката в размер на 0,1 % от стойността ù за всеки ден забава, но не повече от 6 % от стойността ù.

iveldecor.com  не носи отговорност при невъзможност закупената стока да преминава през вратите, коридорите, стълбището на жилището или сградата, в която се намира то.

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

iveldecor.com  не събира и съхранява лични данни, цялата информация записана от Клиента в сайта не се съхранява на сървър или хартиен носител на iveldecor.com.

iveldecor.com може да променя настоящите ОУ по всяко време и да ги публикува на сайта си: iveldecor.com, като за целта уведомява Клиента, страна по неизпълнен договор, на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. В случай, че по някаква причина Клиент не бъде успешно уведомен за промяната на ОУ, тази промяна не обвързва този Клиент. В случай, че към момента на промяна на ОУ, iveldecor.com има сключен договор с Клиент, чието изпълнение не е приключило с предаване на вещта и плащане на цената, то Клиентът има правото, по собствена преценка, или да се откаже от договора без да посочва причина за това и без да дължи обезщетение/неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението ОУ. Клиентът упражнява правото си на отказ от Договора като изпраща до iveldecor.com писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за промяна на ОУ.

За всички неуредени с настоящите ОУ случаи се прилага действащото към момента законодателство в Р. България.